BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

2 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

3 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RX068310694VN 2019-05-16 fe credit NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM,,khối 5,Thị trấn Đô Lương,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
2 RX068304950VN 2019-05-16 fe credit NGUYỄN THỊ NGỌC,,KHỐI 8,Thị trấn Đô Lương,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
3 RX068309625VN 2019-05-16 fe credit NGUYỄN SỸ TÀI,,KHỐI 8,Thị trấn Đô Lương,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
4 RX068304393VN 2019-05-16 fe credit NGUYỄN VĂN TIẾN., ., KHỐI 9, ., Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
5 RX068306584VN 2019-05-16 fe credit NGUYỄN THỊ THẢO., ., KHỐI 8, THỊ TRẤN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
6 RX067964094VN 2019-05-17 fe credit NGUYỄN THỊ HỒNG,,XÓM 2,Xã Lam Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
7 RX068309055VN 2019-05-17 fe credit PHAN VĂN TRÀ, , XÓM 1, XUÂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
8 RX068310270VN 2019-05-17 fe credit NGUYỄN TRỌNG LỢI., ., ., XUÂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
9 RX068761610VN 2019-05-24 fe credit TRẦN THỊ PHƯƠNG., ., KHỐI 1, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
10 RX068307369VN 2019-05-22 fe credit VÕ HỮU BẮC., ., XÓM 4, 5895, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
11 RX067964678VN 2019-05-18 fe credit PHAN THỊ NGỰ,,XÓM 4,Xã Đà Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
12 RX068308996VN 2019-05-18 fe credit PHAN CHÍNH Ý,,XÓM 9,Xã Đà Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
13 RX068309807VN 2019-05-18 fe credit PHAN CHÍNH QUANG,,,Xã Đại Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
14 RX068304433VN 2019-05-18 fe credit NGUYỄN VĂN TOÀN,,,Xã Đại Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
15 RX067602121VN 2019-03-05 fe credit NGUYỄN THỊ HƯƠNG., ., KHỐI 6, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
16 RX067492837VN 2019-03-05 fe credit NGUYỄN THỊ THU., ., ., KHỐI 5, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
17 RX067493863VN 2019-03-05 fe credit NGUYỄN ĐỨC TÂM., ., KHỐI 5, Thị trấn Đô Lương, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
18 RX067602339VN 2019-03-05 fe credit TRỊNH QUỐC THẮNG., ., KHỐI 1, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
19 RX067267632VN 2019-06-05 fe credit NGUYỄN THỊ THANH., ., XÓM 8, ĐÀ SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
20 RX067666192VN 2019-06-05 fe credit NGUYỄN SỸ PHÁP, ,XÓM 8,XÃ XUÂN SƠN,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An,VIETNAM - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
21 RX067268108VN 2019-06-05 fe credit NGUYỄN THỊ HƯƠNG., ., KHỐI 5, THỊ TRẤN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
22 RX067666229VN 2019-04-28 fe credit NGUYỄN VĂN ĐỨCXÓM CẦU KHUÔN, ,.,XÃ HÒA SƠN,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An,VIETNAM - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
23 RX067492103VN 2019-06-05 fe credit THÁI DOÃN ANH., ., ., Xã Hòa Sơn, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 26.Địa chỉ nhận thiếu hoặc không đúng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
24 RX067493228VN 2019-04-05 fe credit NGUYỄN THỊ NGUYỆT., ., KHỐI 5, Thị trấn Đô Lương, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
25 RX067269718VN 2018-07-05 fe credit MAI THỊ HOAXÓM 7, NAM SƠN, ., ., Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
26 RX066922393VN 2019-04-21 fe credit Đào Văn NămKhối 4 TT Đô Lương, Huyện Đô Lương, T Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
27 RW068504372VN 2019-04-13 fe credit PHAN VĂN THANH,,xóm 9,Xã Đại Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
28 RX066266825VN 2019-12-04 fe credit NGUYỄN QUỐC THẮNGxóm 3,,,Xã Đà Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
29 RX066905948VN 2019-04-20 fe credit ĐẶNG THỊ THU., ., XÓM 6, XUÂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
30 RX066804238VN 2019-04-20 fe credit NGUYỄN VIẾT HÙNG., ., XÓM 2, XUÂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
31 RG817029481VN 2019-01-22 Công Ty Đông Phương Nguyễn Thị ThuMinh Sơn - - Đô Lương - Nghệ An 10 GHI S? thư 7.Không thể liên lạc được/Liên lạc nhiều lần không gặp/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
32 RI551468958VN 2019-01-16 Công Ty Tnhh Luật Ldl Nguyễn Quý HùngXóm 9 Xã Quang Sơn - - Đô Lương - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
33 RI551469851VN 2019-01-14 Công Ty Tnhh Luật Ldl Lê Quang TrungLam Sơn , Lam Sương - - Đô Lương - Nghệ An 10 GHI S? thư 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
34 RI551469998VN 2019-01-14 Công Ty Tnhh Luật Ldl Đoàn Thị ĐàoXóm 7 , Xã Trung Sơn - - Đô Lương - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
35 RG817034668VN 2019-01-29  Công Ty Đông Phương / Nguyễn Thị ThuMinh Sơn - - Đô Lương - Nghệ An 10 GHI S? thư 26.Địa chỉ nhận thiếu hoặc không đúng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
36 RK063285692VN 2019-01-30  Luat Phuong Dong NGUYỄN THỊ BẢO LYKhối 10, Tt. Đô Lương, H. Đô Lương, Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
37 RK063243030VN 2019-01-02  Luat Phuong Dong Phạm Thị LanKhối 9, Tt. Đô Lương, H. Đô Lương, Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
38 RI551473992VN 2019-01-25 Công Ty Tnhh Luật Ldl Trần Đình TuấnXóm 7 , Thuận Sơn - - Đô Lương - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
39 RI551461416VN 2018-12-26 Công Ty Tnhh Luật Ldl Đinh Văn BảyXóm 3 - Nhân Sơn - Đô Lương - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
40 RI551454548VN 2018-12-23 Công Ty Tnhh Luật Ldl Nguyễn Bá CườngXóm Rú Đèn Xã Hiến Sơn - - Đô Lương - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
41 RI551462062VN 2018-12-24 Công Ty Tnhh Luật Ldl Nguyễn Đăng QuangXóm Yên Thế Xã Yên Sơn - - Anh Sơn - Nghệ An 10 GHI S? thư 29.Người nhận từ chối nhận/4.Chuyển hoàn cho người gửi
42 RI551463139VN 2018-12-25 Công Ty Tnhh Luật Ldl Trương Công ĐôngXóm 5 - Đông Sơn - Đô Lương - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
43 RI551463006VN 2018-12-26 Công Ty Tnhh Luật Ldl Lê Quang TrungLam Sơn - Lam Sơn - Đô Lương - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
44 RV066577709VN 2019-02-17 fe credit ĐÀO XUÂN SƠN,,khối 6,Thị trấn Đô Lương,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
45 RV066575402VN 2019-02-17 fe credit NGUYỄN THỊ HOA., ., KHỐI 6, THỊ TRẤN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
46 RV066577641VN 2019-02-17 fe credit NGUYỄN VĂN CƯƠNGKHỐI 10,,,Thị trấn Đô Lương,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
47 RV066575155VN 2019-02-17 fe credit NGUYỄN THỊ BÉ,,KHỐI 1,Thị trấn Đô Lương,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
48 RV067024525VN 2019-02-18 fe credit ĐÀO VĂN MẠO,,XÓM LONG MINH,Xã Minh Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
49 RV066577200VN 2019-02-17 fe credit NGUYỄN THỊ XUÂN, , XÓM 2, XUÂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
50 RV066206155VN 2019-02-15 fe credit NGUYỄN QUANG TRƯỜNG., ., ., HIẾN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)