BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

2 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

3 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RQ738571806VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Dương Xuân Hoài k13 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
2 RQ738574453VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Thị Nga k14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
3 RQ738574158VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Thị Hoài Thanh k3 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
4 RQ738574175VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Mạnh Hiền K4 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
5 RQ738572545VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Anh Tuấn bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
6 RQ738798782VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Đức Tâm K3 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
7 RQ738800234VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Cao Trung Kiên bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
8 RQ738799981VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Thanh Tuấn K2 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
9 RQ738801084VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Hoàng Nghĩa Tuất k2 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
10 RP715165570VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Thị lan Chung K7 hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
11 RQ739342190VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Thị Yến k3 hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
12 RP716054102VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Phan Thúy Hằng trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
13 RQ739341225VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trịnh Thị Dung k10 hồng sơn 11 ghi số thu Người nhận yc hủy , địa chỉ thiếu
14 RP715166884VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Thế Minh hồng sơn 11 ghi số thu Đi không để lại địa chỉ, hủy theo yc người gửi
15 RQ739343663VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Phan Xuân Hải k17 trường thi 11 ghi số thu k có ads này
16 RP716249846VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Tuấn Linh k11 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
17 RP715859228VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Thiện Quang k9 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
18 RP715858545VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn hương Lê k12 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
19 RP715857845VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Phùng Thị Tố Nữ k11 hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
20 RP715857828VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Vi văn Chung k3 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
21 RP716053977VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Ngô Văn Thành k6 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
22 RP716054045VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Văn Tình k2 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
23 RP715857995VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Bùi Thị minh Giang k3 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
24 RP715859452VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Thị Mai K1 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
25 RP715433086VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Nhật nam k6 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
26 RQ738117025VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Tuấn Anh trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
27 RQ739341818VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Trường Lộc trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
28 RP715432911VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Kim Ngọc Bảo k7 hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
29 RQ738179625VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Ngọc Nam k1 hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
30 RQ738043058VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Bình Nguyên hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
31 RQ738117780VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Ngô Tiến Tuân Trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
32 RP715468690VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Đức Thông k3 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, có số k tên
33 RQ738676381VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Văn Hải k7 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
34 RQ738118025VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Thị Huyền bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
35 RQ738117847VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Thị Tùng Lâm bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
36 RP715432647VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Đặng Trọng Trúc k7 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
37 RP715306290VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Và Bá Huà k8 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
38 RP715432899VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Đậu Cao Huy k15 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
39 RQ738117935VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Thị Huệ k12 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
40 RP715432960VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Thị lan k10 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
41 RP715432465VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Phan Thị Hoàng Thiên k7 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
42 RP715432505VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Hồ Đình Chung k9 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
43 RP715432616VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Quốc Đức k12 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
44 RP715432735VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Hồng Nhâm K13 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
45 RP715306343VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Anh Tuấn k 11 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
46 RP715306224VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Thái Doãn Thắng bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, k có ads này
47 RQ738117524VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Tiến Dũng bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
48 RQ738117277VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Thị Thủy k14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
49 RQ738116886VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Tuấn Anh nguyễn văn trỗi bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, có số k tên
50 RP715165504VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Phương lan k10 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu