BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

2 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

3 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RQ738799981VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Thanh Tuấn K2 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
2 RQ738801084VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Hoàng Nghĩa Tuất k2 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
3 RP715165570VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Thị lan Chung K7 hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
4 RQ739342190VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Thị Yến k3 hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
5 RP716054102VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Phan Thúy Hằng trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
6 RQ739341225VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trịnh Thị Dung k10 hồng sơn 11 ghi số thu Người nhận yc hủy , địa chỉ thiếu
7 RP715166884VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Thế Minh hồng sơn 11 ghi số thu Đi không để lại địa chỉ, hủy theo yc người gửi
8 RQ739343663VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Phan Xuân Hải k17 trường thi 11 ghi số thu k có ads này
9 RP716249846VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Tuấn Linh k11 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
10 RP715859228VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Thiện Quang k9 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
11 RP715858545VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn hương Lê k12 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
12 RP715857845VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Phùng Thị Tố Nữ k11 hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
13 RP715857828VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Vi văn Chung k3 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
14 RP716053977VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Ngô Văn Thành k6 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
15 RP716054045VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Văn Tình k2 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
16 RP715857995VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Bùi Thị minh Giang k3 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
17 RP715859452VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Thị Mai K1 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
18 RP715433086VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Nhật nam k6 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
19 RQ738117025VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Tuấn Anh trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
20 RQ739341818VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Trường Lộc trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
21 RP715432911VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Kim Ngọc Bảo k7 hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
22 RQ738179625VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Ngọc Nam k1 hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
23 RQ738043058VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Bình Nguyên hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
24 RQ738117780VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Ngô Tiến Tuân Trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
25 RP715468690VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Đức Thông k3 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, có số k tên
26 RQ738676381VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Văn Hải k7 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
27 RQ738118025VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Thị Huyền bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
28 RQ738117847VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Thị Tùng Lâm bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
29 RP715432647VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Đặng Trọng Trúc k7 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
30 RP715306290VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Và Bá Huà k8 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
31 RP715432899VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Đậu Cao Huy k15 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
32 RQ738117935VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Thị Huệ k12 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
33 RP715432960VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Thị lan k10 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
34 RP715432465VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Phan Thị Hoàng Thiên k7 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
35 RP715432505VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Hồ Đình Chung k9 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
36 RP715432616VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Quốc Đức k12 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
37 RP715432735VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Hồng Nhâm K13 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
38 RP715306343VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Anh Tuấn k 11 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
39 RP715306224VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Thái Doãn Thắng bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, k có ads này
40 RQ738117524VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Tiến Dũng bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
41 RQ738117277VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Thị Thủy k14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
42 RQ738116886VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Tuấn Anh nguyễn văn trỗi bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, có số k tên
43 RP715165504VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Phương lan k10 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
44 RP715167139VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trương Thị Lệ K9 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
45 RQ739343249VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Đinh Văn Lam k10 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
46 RP715468814VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Thị Ngân k14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
47 RQ738042548VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Văn Sơn phan đăng lưu trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
48 RP715166867VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Phạm Thị Hương k3 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
49 RP715433302VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Hoàng Thị hải yên K3 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, có số k tên
50 RQ738042786VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Cao Thị Thuý Vinh k11 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu