BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

2 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

3 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RB022938678VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Tạ Thiên Hà k8 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
2 RB022442892VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phan Duy Long k3 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
3 RB022968184VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Ngô Thị Tâm K15 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
4 RB022683712VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Văn Hùng k9 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
5 RB022443717VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Hồng Hà k15 bến thủy 11 ghi số thu có số không tên
6 RB022958200VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Văn Chiến k14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
7 RB022683902VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Viết Hùng k11 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
8 RB022683893VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Thu Trang k9 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
9 RB022443941VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Công Độ k11 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
10 RB022845534VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần lê Quang k6 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
11 RB022958037VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lữ Thị Bích Phương k6 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
12 RB022045984VN 2017-05-11 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Minh Trọng k2 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
13 RB022046485VN 2017-05-10 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng đinh Văn Lam k10 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
14 RB022046790VN 2017-05-09 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Nga K14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
15 RB022045732VN 2017-05-08 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Hải Dương k7 trung đô 11 ghi số thu không số
16 RB022048019VN 2017-05-07 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Hoàng Thị Thịnh k7 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
17 RB022046137VN 2017-05-06 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Dương xuân hoài k13 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
18 RB022047543VN 2017-05-05 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thanh Tuấn k2 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
19 RB022046335VN 2017-05-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Mạnh Hiền k4 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
20 RB022048455VN 2017-03-05 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Anh Tuấn phong đình cảng bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
21 RP716550543VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Tuấn Anh K7 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
22 RP716550883VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Thị Huyền k5 trường thi 35 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
23 RP716629124VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Vi Hoàng Hiệp k16 trường thi 35 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
24 RP716657496VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Ánh Hiền k12 trường thi 35 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
25 RG818234144VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phan Bách Thắng 02 trường thi 35 ghi số thu Người gửi yc hủy, đã chuyển đi nơi khác
26 RP716657377VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trương Tuấn Dũng k13 bến thủy 35 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
27 RP716430320VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Hồng Nga k11 bến thủy 35 ghi số thu Người gửi yc hủy, k có ads này
28 RP716628804VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Thị Vân Anh k15 bến thủy 43 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
29 RP716628733VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Việt Haỉ k13 bến thủy 44 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
30 RP716657465VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Anh Tuấn bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
31 RP716551036VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Trần Kiên k2 bến thủy 13 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
32 RP716657451VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Hải hà k8 bến thủy 13 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
33 RP716430758VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Hà k3 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
34 RP716550945VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Văn Duy k1 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
35 RP716629019VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Đình Dũng k3 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
36 RA022451174VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Đặng Thị Quỳnh Nga k6 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
37 RA022451157VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Mạnh Hiền k4 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
38 RP716588645VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Xuân Thùy k13 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
39 RA022450284VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Nga K14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
40 RA022451775VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Thị Hoài Thanh k3 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
41 RP716468617VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Bùi Xuân lâm k3 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
42 RP716588915VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Quang Đông k1 bến Thủy 11 ghi số thu có số không tên
43 RP716391609VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Thạch Xuân Hoa k16 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
44 RP716391657VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Duy Nam K3 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
45 RP716468634VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Tiến Lâm k10 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
46 RA022194144VN 2017-03-03 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Hải Dương k7 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
47 RP716589102VN 2017-03-03 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phan Thanh Tùng k11 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
48 RA022191443VN 2017-03-03 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phan Xuân Hải k17 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
49 RA022451934VN 2017-03-03 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Hoàng Thị Minh k7 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
50 RA022450766VN 2017-03-03 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Anh Tuấn phong đình cảng bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu