BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

2 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

3 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RN067633101VN 2018-12-29 fe credit NGUYỄN VĂN HÀ., ., XÓM 4, ĐÀ SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
2 RN067631233VN 2018-12-29 fe credit NGUYỄN THỊ NGỌC., ., . . KHỐI 1, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
3 RV067712189VN 2019-02-28 fe credit HỒ THỊ OANHXÓM 12 , ., XÃ LAM SƠN , ., Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
4 RV067713860VN 2019-02-28 fe credit LÊ THỊ HUỆ,,ẤP 5,Xã Lam Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
5 RV067710024VN 2019-02-28 fe credit NGUYỄN QUỐC THÂN., ., XÓM 11, VĂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 7.Không thể liên lạc được/Liên lạc nhiều lần không gặp/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
6 RU068112985VN 2019-01-27 fe credit NGUYỄN THỊ HƯƠNG., ., ., ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
7 RU067903719VN 2019-01-23 fe credit NGUYỄN CẢNH PHÚC., ., XÓM 12, Xã Đà Sơn, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
8 RU068044628VN 2019-01-27 fe credit PHẠM THỊ MỸ THÀNH., ., KHỐI 1, Thị trấn Đô Lương, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
9 RU066077685VN 2019-01-14 fe credit NGUYỄN HÀM MINH., ., XÓM 10, Xã Quang Sơn, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
10 RU068043724VN 2019-01-27 fe credit VỌNG VĂN MÂN., ., KHỐI 7, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
11 RU067901960VN 2019-01-23 fe credit LÊ VĂN MINH., ., XÓM 7, Xã Quang Sơn, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
12 RU066334225VN 2019-01-14 fe credit NGUYỄN VĂN HÙNG,,XÓM 4,Xã Đà Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
13 RU068740243VN 2019-01-30 fe credit HOÀNG THỊ THƯƠNG., ., K1, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - Đô Lương - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
14 RU068881665VN 2019-01-30 fe credit TRƯƠNG NGỌC HIỀN., ., KHỐI 1, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
15 RN068744041VN 2019-01-13 fe credit NGUYỄN THỊ THẢO,,XÓM 1,Xã Thượng Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
16 RU068324755VN 2019-01-30 fe credit NGUYỄN ĐẨU THỊNH7, ., ., ĐÀ SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
17 RU068322026VN 2019-01-30 fe credit CHU VĂN ĐÔNG2, ., ., XÃ ĐẶNG SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
18 RU068487175VN 2019-01-30 fe credit HOÀNG TRẦN CƯỜNG.,.,XÓM 2,ĐẶNG SƠN,Đô Lương,T Nghệ An,VIETNAM - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
19 RV066776850VN 2019-02-16 fe credit NGUYỄN HỮU HÙNG, , KHỐI 5 , ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
20 RV066057270VN 2019-01-31 fe credit NGUYỄN VĂN HOÀNG., ., KHỐI 1, Thị trấn Đô Lương, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
21 RV066057717VN 2019-01-31 fe credit NGUYỄN THỊ THU., ., KHỐI 6, Thị trấn Đô Lương, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
22 RV066057323VN 2019-01-31 fe credit PHẠM THỊ HÓA., ., KHỐI 3, Thị trấn Đô Lương, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
23 RN068742417VN 2019-01-13 fe credit DƯƠNG THỊ THU,,XÓM 1,Thị trấn Đô Lương,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
24 RU066078164VN 2019-01-14 fe credit TRỊNH QUỐC THẮNG., ., KHỐI 1, Thị trấn Đô Lương, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
25 RU066334242VN 2019-01-14 fe credit NGUYỄN THỊ HƯƠNG,,KHỐI 9,Thị trấn Đô Lương,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
26 RN067220105VN 2018-12-28 fe credit NGUYỄN THỌ HUỲNH., ., ., HIẾN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 26.Địa chỉ nhận thiếu hoặc không đúng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
27 RN067222110VN 2018-12-28 fe credit TRẦN ĐÌNH KHÁNH., ., XÓ 8, NAM SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
28 RN067222715VN 2018-12-28 fe credit ĐẶNG VĂN NGUYỄN., ., XÓM 3, Xã Mỹ Sơn, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
29 RN067220785VN 2018-12-28 fe credit NGUYỄN DUY YÊN., ., ., ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
30 RN066808756VN 2018-12-27 fe credit NGUYỄN VĂN NGÀ,KHỐI 1,Tỉnh Nghệ An,Đô Lương,Thị trấn Đô Lương - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
31 RN066808549VN 2018-12-27 fe credit DƯƠNG TẤT THÀNH., ., XÓM 5, NHÂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
32 RN066808813VN 2018-12-27 fe credit NGUYỄN CÔNG MƯỜI., ., XÓM 1, XUÂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
33 RN066811300VN 2018-12-27 fe credit DƯƠNG XUÂN TRIỀU, , XÓM 7, ĐẠI SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
34 RH067613583VN 2018-08-18 nguyễn thị hương khối 10 thị trấn 10 GHI S? t không tìm thấy người nhận
35 RH818934773VN 2018-08-14 võ thị thanh đồng văn 150 GHI S? t người nhận chuyển đi nơi khác
36 RH818934668VN 2018-08-14 đậu thị hiền\ thanh thinh 10 GHI S? t không tìm thấy người nhận
37 RG813289203VN 2018-08-21 đậu thị hiền thanh thịnh 10 GHI S? t không tìm thấy người nhận
38 RY066285833VN 2019-05-23 FECREDIT Nguyễn Xuân Khuyên - Nghi Thu TX Cửa Lò 10 GHI S? TL Không tìm được NTO
39 RY067181239VN 2019-06-09 FECREDIT Nguyễn Thị Lợi - Nghi Hương TX Cửa Lò 10 GHI S? TL Không tìm được NTO
40 RY067046450VN 2019-06-07 FECREDIT Tống Thái Giang - Nghi Hương TX Cửa Lò 10 GHI S? TL Không tìm được NTO
41 RY068203678VN 2019-06-17 FECREDIT Nguyễn Tiến Dũng - Nghi Hải TX Cửa Lò 10 GHI S? TL Không tìm được NTO
42 RY067237026VN 2019-06-09 FECREDIT Phạm Văn Phương Nghi Hải TX Cửa Lò 10 GHI S? TL Không tìm được NTO
43 RX068306045VN 2018-12-05 FECREDIT Nguyễn Thành Dũng - Nghi Hải TX Cửa Lò 10 GHI S? TL Không tìm được NTO
44 EF063632750VN 2018-08-10 công ty tài chính tnhh mb shinsei hà nội nguyễn thị dung quỳnh châu 10 thư người nhận từ chối
45 EM042327437VN 2019-06-28 trung tâm quà tặng hà nội thùy phương tân sơn 25 ems vòng tay người nhận từ chối
46 EM042821130VN 2019-06-25 trung tâm quà tặng mai dịch hà nội ĐỒNG HUỆ an hòa quỳnh lưu nghệ an 30 ems lắc tay v1 người nhận từ chối
47 EM042313203VN 2019-06-25 phan trung kiên nam từ liêm hà nội trần bá tuân an hòa quỳnh lưu nghệ an 30 ems vong tay tỳ hưu người nhận từ chối
48 EM042877690VN 2019-06-26 phan trung kiên nam từ liêm hà nội quỳnh thọ quỳnh lưu nghệ an 30 ems vong tay tỳ hưu người nhận từ chối
49 EM042382606VN 2019-06-28  PHONG THỦY PHAN GIA - PHAN TRUNG KIÊN,hà nội Anh Minh Tân sơn,quỳnh lưu,nghệ an 30 ems vòng tay tỳ hưu người nhận từ chối
50 EK063631374VN 2019-03-04 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hà Đô / hà nội Thanh Thủy quỳnh châu,quỳnh lưu,nghệ an 30 ems thư người nhận từ chối