BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - Vietnam Post ban hành chính sách chất lượng

Nhằm thể hiện cam kết mạnh mẽ về chất lượng dịch vụ, hoạt động của doanh nghiệp với xã hội, khách hàng và chính tổ chức, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa ban hành chính sách chất lượng trên toàn quốc. (chi tiết file đính kèm)

Tải tải liệu

2 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

3 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

4 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RB022046790VN 2017-05-09 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Nga K14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
2 RB022045732VN 2017-05-08 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Hải Dương k7 trung đô 11 ghi số thu không số
3 RB022048019VN 2017-05-07 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Hoàng Thị Thịnh k7 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
4 RB022046137VN 2017-05-06 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Dương xuân hoài k13 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
5 RB022047543VN 2017-05-05 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thanh Tuấn k2 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
6 RB022046335VN 2017-05-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Mạnh Hiền k4 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
7 RB022048455VN 2017-03-05 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Anh Tuấn phong đình cảng bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
8 RP716550543VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Tuấn Anh K7 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
9 RP716550883VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Thị Huyền k5 trường thi 35 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
10 RP716629124VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Vi Hoàng Hiệp k16 trường thi 35 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
11 RP716657496VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Ánh Hiền k12 trường thi 35 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
12 RG818234144VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phan Bách Thắng 02 trường thi 35 ghi số thu Người gửi yc hủy, đã chuyển đi nơi khác
13 RP716657377VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trương Tuấn Dũng k13 bến thủy 35 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
14 RP716430320VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Hồng Nga k11 bến thủy 35 ghi số thu Người gửi yc hủy, k có ads này
15 RP716628804VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Thị Vân Anh k15 bến thủy 43 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
16 RP716628733VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Việt Haỉ k13 bến thủy 44 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
17 RP716657465VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Anh Tuấn bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
18 RP716551036VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Trần Kiên k2 bến thủy 13 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
19 RP716657451VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Hải hà k8 bến thủy 13 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
20 RP716430758VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Hà k3 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
21 RP716550945VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Văn Duy k1 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
22 RP716629019VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Đình Dũng k3 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
23 RA022451174VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Đặng Thị Quỳnh Nga k6 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
24 RA022451157VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Mạnh Hiền k4 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
25 RP716588645VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Xuân Thùy k13 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
26 RA022450284VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Nga K14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
27 RA022451775VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Thị Hoài Thanh k3 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
28 RP716468617VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Bùi Xuân lâm k3 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
29 RP716588915VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Quang Đông k1 bến Thủy 11 ghi số thu có số không tên
30 RP716391609VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Thạch Xuân Hoa k16 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
31 RP716391657VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Duy Nam K3 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
32 RP716468634VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Tiến Lâm k10 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
33 RA022194144VN 2017-03-03 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Hải Dương k7 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
34 RP716589102VN 2017-03-03 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phan Thanh Tùng k11 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
35 RA022191443VN 2017-03-03 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phan Xuân Hải k17 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
36 RA022451934VN 2017-03-03 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Hoàng Thị Minh k7 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
37 RA022450766VN 2017-03-03 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Anh Tuấn phong đình cảng bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
38 RA022191854VN 2017-03-03 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Văn Hiếu k10 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
39 RA022190669VN 2017-03-03 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Văn Mạnh vinh tân 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
40 RA022194294VN 2017-03-03 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Bảo Trung k14 bến thủy 11 ghi số thư Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
41 RA022191222VN 2017-03-03 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Đinh Văn Lam k10 bến thủy 11 ghi số thư Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
42 EJ128631441VN 2017-03-09 Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam Thái Hà Hà Nội Nguyễn Công Trung Xóm 2 Long Sơn Anh Sơn Nghệ An 22 ems fri Không tìm thấy người nhận
43 EJ128649632VN 1900-01-13 phòng pháp lý bộ phận xử lý nợ xấu công ty homedit Nguyễn Mạnh Hùng (05/10/1994) Khối 4a tt Anh Sơn H.Anh Sơn T. Nghệ An 14 ems thư Không tìm thấy người nhận
44 EJ128720212VN 1900-01-20 CTy tài chính HOMECREDIT Nguyễn Vân Thành 05 bạch liêu 15 EMS thư k có ngõ 5 , ads thiếu
45 EJ128646698VN 1900-01-14 CTy tài chính HOMECREDIT Đặng Văn Thắng 12b/5 vương thúc mậu 12 EMS thu k có ngõ 5 , ads thiếu
46 EJ128581776VN 2017-03-10 CTy tài chính HOMECREDIT Nguyễn Vân Thành 05 bạch liêu 14 EMS thu địa chỉ thiếu , k có số 5 bạch liêu
47 EJ128579295VN 2017-03-10 CTy tài chính HOMECREDIT Ngô Thị Huyên k15 bến thủy 14 EMS thu địa chỉ thiếu , hủy theo yc người gửi
48 EJ128558928VN 2017-03-06 CTy tài chính HOMECREDIT Nguyễn Vân Thành 05 bạch liêu 16 EMS thư địa chỉ thiếu , k có số 5 bạch liêu
49 EJ128552647VN 2017-03-07 CTy tài chính HOMECREDIT Phan Hải Tuấn cù chính lan trung đô 13 EMS thư đi tù bố k nhận hộ
50 RP716093083VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Phan Đặng Sáng k1 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu