BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

2 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

3 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RV066572746VN 2019-02-17 fe credit TRẦN THỊ VÂN., ., XÓM 2, ĐÀ SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
2 RV066575946VN 2019-02-17 fe credit NGUYỄN THỊ MINH, , XÓM 2 , ĐÀ SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
3 RV066579470VN 2019-02-17 fe credit NGUYỄN CÔNG SỸ., ., . . XÓM 10, ĐÀ SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
4 RV067022277VN 2019-02-18 fe credit NGUYỄN THỊ THỦY. . XÓM 1 . Đô Lương TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 7.Không thể liên lạc được/Liên lạc nhiều lần không gặp/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
5 RV066573066VN 2019-02-17 fe credit LÊ HỮU QUÂN,,,Xã Nam Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
6 RV066573865VN 2019-02-17 fe credit TRẦN THỊ THỦY,,XÓM 11,Xã Hòa Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
7 RV067712918VN 2019-02-28 fe credit PHẠM VĂN HOÀN., ., XÓM 4, ĐẠI SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
8 RV067709825VN 2019-02-28 fe credit CHU QUANG SƠN., XÓM 8, ., TRÙ, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
9 RV067714542VN 2019-02-28 fe credit PHẠM THỊ HƯỜNG,,THÁI MINH,Xã Minh Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
10 RV067710523VN 2019-02-28 fe credit NGUYỄN THỊ THANH HÀ., XÓM 2, ., XUÂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
11 RV067712127VN 2019-02-28 fe credit TRẦN DOÃN CANH5,,,Xã Thuận Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
12 RV068178655VN 2019-02-27 fe credit NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG., ., KHỐI 5, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
13 RV068178580VN 2019-02-27 fe credit PHẠM CÔNG THÔNG., ., KHỐI 10, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
14 RV068179885VN 2019-02-27 fe credit NGUYỄN THỊ LỢI., ., KHỐI 6, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
15 RV068239575VN 2019-02-28 fe credit NGUYỄN CẢNH QUYỀN., ., XÓM 5, ĐÔNG SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
16 RV067409503VN 2019-02-28 fe credit TRẦN QUỐC CƯỜNG, ,XÓM 9,ĐÀ SƠN,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An,VIETNAM - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
17 RV067710466VN 2019-02-28 fe credit TRƯƠNG CÔNG TUẤN,,KHỐI 3,Thị trấn Đô Lương,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
18 RV067709834VN 2019-02-28 fe credit NGUYỄN THỊ BÉ,,KHỐI 1,Thị trấn Đô Lương,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
19 RV067712317VN 2019-02-28 fe credit NGUYỄN CẢNH LONG,,KHỐI 5,Thị trấn Đô Lương,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
20 RV067409344VN 2019-02-28 fe credit NGUYỄN HỮU HÙNG, ,KHỐI 5 ,ĐÔ LƯƠNG,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An,VIETNAM - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
21 RV067711532VN 2019-02-28 fe credit NGUYỄN THỊ QUY., ., XÓM 2, ĐẠI SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
22 RV067997849VN 2019-02-27 fe credit PHAN THỊ THẢO., ., XÓM 3, XUÂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
23 RV066572437VN 2019-02-17 fe credit TRẦN THỊ HOA., ., ., XÃ NGỌC SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
24 RN068743721VN 2019-01-13 fe credit LÊ THỊ HẰNG NGA, , HỒNG PHONG, LƯU SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
25 RV067409335VN 2019-02-28 fe credit NGUYỄN VĂN TÀI, ,TRUNG SƠN,ĐÔ LƯƠNG,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An,VIETNAM - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
26 RV067710894VN 2019-02-28 fe credit NGUYỄN THỊ THỦYXÓM 3, ., ., TRUNG SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
27 RV066573208VN 2019-02-17 fe credit NGUYỄN VĂN TUẤN,,,Xã Bài Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
28 RN068743491VN 2019-01-13 fe credit NGUYỄN THỊ THU HIỀN., ., . . XÓM 4, ĐÀ SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
29 RW066985946VN 2019-03-18 fe credit NGUYỄN NGỌC THẮNG., ., ., Xã Bài Sơn, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
30 RW067283184VN 2019-03-21 fe credit NGUYỄN VĂN NGA., ., ., LƯU SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
31 RW066986031VN 2019-03-18 fe credit CAO VĂN HÀ., ., KHỐI 4, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
32 RW066986133VN 2019-03-18 fe credit HỒ THỊ HIỀN., ., KHỐI 1, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
33 RV067998739VN 2019-02-27 fe credit HOÀNG THỊ HIỀN., ., XÓM 11, ĐÀ SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
34 RV067998209VN 2019-02-27 fe credit VÕ BÁ PHI., ., XÓM 1, LƯU SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
35 RV067230345VN 2019-02-21 fe credit NGUYỄN THỊ PHƯƠNG., ., ., ĐÀ SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
36 RN066811035VN 2018-12-27 fe credit HOÀNG VĂN TUẤN., ., ., TRÀNG SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
37 RI812059138VN 2019-02-19  Cty Cp Taekwang Vina  Ngo Thi Ngoc MaiXom 4 - - Đô Lương - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
38 RI812071037VN 2019-02-22  Cty Cp Taekwang Vina  Nguyen Thi Thu HangXom 5 - - Đô Lương - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
39 RG817039271VN 2019-02-22 Công Ty TNHH Giày Đồng Nai Việt Vinh Đặng Quang ChungXóm 2 - Trù Sơn - Đô Lương - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
40 RH063185133VN 2018-12-29 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Nguyễn Thuỳ DungXóm 3 - Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
41 RH063187125VN 2018-12-29 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Nguyễn Văn TuấnĐại Sơn - Đô lương - Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
42 RH063192267VN 2018-12-29 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Lê Huy QuyềnXã Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
43 RH063193713VN 2018-12-29 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Lê Đức ThắngBắc Sơn-Đô Lương-NA - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
44 RH063185734VN 2018-12-29 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Nguyễn Thị NgaYên sơn - Đô Lương- NA - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
45 RH063184566VN 2018-12-29 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Trần Đức ChâuYên Sơn - Đô Lương - Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
46 RH063185703VN 2018-12-29 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Nguyễn Thị Lệ HằngTT Đô Lương, Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
47 RH063192655VN 2018-12-29 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Lê Quang HòaThị trấn Đô Lương Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
48 RH063184773VN 2018-12-29 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Nguyễn Quang VinhTT Đô Lương - Nghệ an - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
49 RH063193143VN 2018-12-29 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Lê Thị Quỳnh ChiĐô Lương - NA - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
50 RH063180272VN 2018-12-29 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Trần Hữu SơnĐô Lương-Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)